Friday, February 5, 2010

Ackman's Presentation on Kraft

Ackman's presentation from the Boys and Girls Club today on Kraft.
Kraft