Monday, November 16, 2009

Meredith Whitney: “The Market Makes No Sense To Me”